Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศเรื่อง ยกเลิกการรายงานตัวเข้าหอพักฯ และ แนวทางปฏิบัติในการเข้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2564


ไฟล์แนบ

สำหรับแนวทางและการติดต่อสอบถามรายละเอียด เรื่อง หอพักนักศึกษาฯ -หอพักเทพธิดา และหอพักสุขาวดี โทร.088-2737188 -หอพักย่านมัทรี โทร.097-9245802 อ้างอิงจาก http://regis.nsru.ac.th/new/nsrudorm/

ประกาศเมื่อ
11 มิถุนายน 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23