Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและ สนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
9 พฤษภาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23