Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓


ไฟล์แนบ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ คณาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาวชิรมงกุฎ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก ๑. นายมงคล แพทองคำ ๒. รองศาสตราจารย์พัชราภา สิงห์ธนสาร คณาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี สังกัดคณะครุศาสตร์ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเวศน์ คำรัตน์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์ เนียมเสวก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ สังกัดคณะครุศาสตร์ ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ สังกัดคณะครุศาสตร์ ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคินี ขุนภักดี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ สังกัดคณะครุศาสตร์

ประกาศเมื่อ
11 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23