Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ ขอแสดงความนยินดีกับอาจารย์ ทีไ่ด้รับตำแหน่งทางวิชาการ


ไฟล์แนบ

     1.jpg  
     2.jpg  
     3.jpg  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ ขอแสดงความนยินดีกับอาจารย์ ทีไ่ด้รับตำแหน่งทางวิชาการ 1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 2. ผู้ช่วยศาตราจารย์บังอร ทิวาพรนุกูล 3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุชาติ จันทร์ดอกไม้

ประกาศเมื่อ
1 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย
นายราเมศ ชาญณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23