Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ต่อเนื่อง)


ไฟล์แนบ

     s__136708099.jpg  
     s__136708100.jpg  
     s__136708102.jpg  
     s__136708103.jpg  
     s__136708104.jpg  
วันที่ 2 สำหรับกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละสาขาและกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ณ โรงเรียนสาครพิทยาคมและโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท ซึ่ง อาจารย์วีรวัฒน์ ไทยขำ และ อาจารย์นุชนารถ ธิประโชติ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

ประกาศเมื่อ
30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นายราเมศ ชาญณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23