Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ NEWS_MASTER
2021-05-20 ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกตั้งประธานนักศึกษา
2021-05-19 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-05-06 ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-28 เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-04-25 รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
2021-03-10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
2021-03-08 ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2021-03-07 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน (reskill & upskill)
2021-02-04 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนา "พืชสมุนไพรไทย การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์"
2020-12-01 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
2020-11-27 ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่น ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6
2020-11-02 Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนนี้ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”
2020-10-14 ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาร่วมใจ รักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ
2020-10-11 ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2020-08-24 ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕
2020-08-04 เรียนเชิญร่วม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
2020-08-03 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน ศตวรรษที่ ๒๑
2020-07-31 โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2020-07-13 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
2020-07-01 เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบการจองรายวิชาของนักศึกษา
2020-04-23 โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหมสำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 กลุ่มคณิตศาสตร์
2020-04-23 โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนศตวรรษที่ 21
2019-11-13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดระบบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563
2019-10-24 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
2019-10-04 ใกล้แล้วจ้า..เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี2563
2019-09-09 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport
2019-08-02 ขอเชิญร่วมงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
2019-07-04 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมคีวามปลอดภัยทางชีวภาพ"
2019-06-24 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2019-05-31 ด่วน! เปิดแล้ว หลักสูตรครูฟิสิกส์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
2019-05-28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019)
2019-03-28 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.5 - ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
2019-03-19 ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-08 ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓
2019-01-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
2018-08-01 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
2018-07-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
2018-06-22 โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2018-06-17 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23