Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ NEWS_MASTER
2021-01-04 ขอเชิญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 เข้าร่วม Line Group
2020-01-06 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
2019-12-23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบสัมภาษณ์)
2019-11-21 รับสมัครนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
2019-09-01 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัรฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 กำลังจะเปิด เร็ว ๆนี้
2019-04-18 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2562
2018-11-18 [ขอเชิญ] ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีเคารพบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-09-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2561
2018-09-13 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 20
2018-09-08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561
2018-08-15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-09 ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-08-01 ปิดรับสมัคร และ ปิดรับชำระเงิน ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-07-16 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-07-01 รับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-06-23 [ประกาศ] การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไข
2018-06-14 เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
2018-02-12 ขอเชิญเข้ารวมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4
2017-06-29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23