Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ NEWS_MASTER
2019-07-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสต
2017-12-01 ยินดีต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง สุขเกษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2017-12-01 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ ขอแสดงความนยินดีกับอาจารย์ ทีไ่ด้รับตำแหน่งทางวิชาการ
2017-11-30 กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ต่อเนื่อง)
2017-11-29 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS
2017-11-23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23