Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คำสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แต่งตั้งคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
26 มีนาคม 2564
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23