Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

6 มิ.ย.64 พิธีปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย"

วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 12:26 น.

    วันนี้ ( 6 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น.นายสิรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิด "ครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ขึ้นรับประกาศนียบัตรในการประกอบคุณงามความดีด้านความเสียสละเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติในการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดตั้งครัวพระราชทานครั้งนี้ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และผู้นำหน่วยงานราชการได้ร่วมกันมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้แทนชุมชน และนายอำเภอ สำหรับในวันนี้ได้จัดส่งไปที่อำเภอท่าตะโก อำเภอชุมตาบง โดยอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ประกอบอาหารปรุงสดใหม่ สะอาด ผู้ประกอบอาหารต้องแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันนี้ ( 6 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น.นายสิรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิด "ครัวพระราชทานอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ขึ้นรับประกาศนียบัตรในการประกอบคุณงามความดีด้านความเสียสละเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติในการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดตั้งครัวพระราชทานครั้งนี้ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และผู้นำหน่วยงานราชการได้ร่วมกันมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้แทนชุมชน และนายอำเภอ สำหรับในวันนี้ได้จัดส่งไปที่อำเภอท่าตะโก อำเภอชุมตาบง โดยอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ประกอบอาหารปรุงสดใหม่ สะอาด ผู้ประกอบอาหารต้องแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 12:26 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23