Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร มร.นว. ร่วมมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 15:42 น.
อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร มร.นว. ร่วมมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนครสวรรค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงพระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นครัวพระราชทาน ฯ แห่งที่ 11 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยในวันนี้ (3 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีฯ โดยได้มีการพร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 3,300 ชุด ซึ่งมีนักศึกษาจิตอาสา จากองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ช่วยประกอบอาหาร และบรรจุอาหารทุกวันตลอดการตั้งครัวพระราชทาน เวลาต่อมานางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รองอธิการบดี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รวมเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหนองบัว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ประชาชน #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th
อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร มร.นว. ร่วมมอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนครสวรรค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงพระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นครัวพระราชทาน ฯ แห่งที่ 11 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยในวันนี้ (3 มิถุนายน 2564) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีฯ โดยได้มีการพร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 3,300 ชุด ซึ่งมีนักศึกษาจิตอาสา จากองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ช่วยประกอบอาหาร และบรรจุอาหารทุกวันตลอดการตั้งครัวพระราชทาน เวลาต่อมานางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รองอธิการบดี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รวมเดินทางไปเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหนองบัว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ประชาชน #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 15:42 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23