Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 8/2564

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30 น.

    วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2564 โดยมีวาระดังนี้ สรุปรายงานการเงินกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 , การงดเว้นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการประกันคุณภาพศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 , ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่บัญชีและการเงินไปช่วยรายการที่ กลุ่มงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี , การกำหนดภาระงาน วิธีคิดภาระงานและปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานทางวิชาการ , การพิจารณาข้อมูลผู้รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ และ ภาคกศ.บป ประจำปีการศึกษา 2564 , แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 , การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน , การดำเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ , การคิดตามข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษาและอบรมมหาวิทยาลัยฯ , การย้ายสังกัดหน่วยงานของตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน , การขับเคลื่อนการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยฯ , แนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนออนไลน์ , การพิจารณาการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภา ชั้น 8 อาคาร 14
วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2564 โดยมีวาระดังนี้ สรุปรายงานการเงินกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 , การงดเว้นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการประกันคุณภาพศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 , ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่บัญชีและการเงินไปช่วยรายการที่ กลุ่มงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี , การกำหนดภาระงาน วิธีคิดภาระงานและปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานทางวิชาการ , การพิจารณาข้อมูลผู้รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ และ ภาคกศ.บป ประจำปีการศึกษา 2564 , แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 , การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน , การดำเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ , การคิดตามข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษาและอบรมมหาวิทยาลัยฯ , การย้ายสังกัดหน่วยงานของตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน , การขับเคลื่อนการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยฯ , แนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนออนไลน์ , การพิจารณาการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภา ชั้น 8 อาคาร 14

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23