Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีมอบอาหาร“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จ.นครสวรรค์

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:30 น.

    วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ครัวพระราชทาน 1 ท่าน เป็นประธานในพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแสง จำนวน 1,500 ชุด และอำเภอไพศาลีจำนวน 1,500 ชุด รวมทั้งสิ้น 3,000 ชุด ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมในพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้แก่ผู้แทนของอำเภอ/เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติที่มาร่วมในโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมให้การสนับสนุนสถานที่ดำเนินการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ และพร้อมอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การประกอบอาหาร และแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ครัวพระราชทาน 1 ท่าน เป็นประธานในพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแสง จำนวน 1,500 ชุด และอำเภอไพศาลีจำนวน 1,500 ชุด รวมทั้งสิ้น 3,000 ชุด ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมในพิธีมอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้แก่ผู้แทนของอำเภอ/เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติที่มาร่วมในโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมให้การสนับสนุนสถานที่ดำเนินการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ และพร้อมอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้การประกอบอาหาร และแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:30 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23