Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:48 น.

    22 เมษายน 2564 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564 โดยเป็นการประชุมร่วมทั้งแบบปกติ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี และการประชุมผ่านออนไลน์ระบบทางไกล โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม
22 เมษายน 2564 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564 โดยเป็นการประชุมร่วมทั้งแบบปกติ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี และการประชุมผ่านออนไลน์ระบบทางไกล โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:48 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23