Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สโมสรนักศึกษา บริหารธุรกิจ มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน องค์การนักศึกษา มร.นว.

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 18:56 น.

    9 เมษายน 2564 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโครงการศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 และห้องสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารนักศึกษา ทั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะมีความร่วมมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 >>> https://regis.nsru.ac.th/pr ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th
9 เมษายน 2564 คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโครงการศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 และห้องสำนักงานองค์การบริหารนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารนักศึกษา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารนักศึกษา ทั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะมีความร่วมมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 >>> https://regis.nsru.ac.th/pr ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 18:56 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23