Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “เทศกาลวันสงกรานต์"

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 18:43 น.

    วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ/ศูนย์/สำนัก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ และสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูบรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิส พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสรงน้ำพระพุทธศรีสวรรค์ (องค์จำลอง) เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูฯ และได้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของทางมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 >>> https://regis.nsru.ac.th/pr ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th
วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ/ศูนย์/สำนัก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ และสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูบรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิส พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสรงน้ำพระพุทธศรีสวรรค์ (องค์จำลอง) เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูฯ และได้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของทางมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 >>> https://regis.nsru.ac.th/pr ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 เวลา 18:43 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23