Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมวิ่ง ม.ใน สู่ ม.ย่าน ใกล้นิดเดียว Half Marathon

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:56 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    25 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิ่ง "ม.ใน สู่ ม.ย่าน ใกล้นิดเดียว" Half Marathon โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพร่วมกิจกรรม โดยเริ่มวิ่งออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ (ม.ใน) วิ่งไปตามเส้นทางสาย อ.โกรกพระ ไปจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี อ.พยุหคีรี รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร
25 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวิ่ง "ม.ใน สู่ ม.ย่าน ใกล้นิดเดียว" Half Marathon โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพร่วมกิจกรรม โดยเริ่มวิ่งออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ (ม.ใน) วิ่งไปตามเส้นทางสาย อ.โกรกพระ ไปจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี อ.พยุหคีรี รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:56 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23