Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:16 น.
บริเวณลานหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    23 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ สถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ "พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ
23 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ สถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ "พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:16 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณลานหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23