Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนครสววรค์

วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:27 น.
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

    17 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน มี ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ห้วหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรค์ และผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ในครั้งนี้ด้วย
17 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน มี ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ห้วหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรค์ และผู้มีเกียรติร่วมพิธี ในการนี้ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ในครั้งนี้ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:27 น.

สถานที่จัดงาน
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23