Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มูลนิธิ SET มอบทุนนักศึกษา มร.นว. 152 คน รวม 1.2 ล้านบาท

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:44 น.

    วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET และทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาที่คุณสมบัติเหมาะสมให้รับทุนการศึกษามูลนิธิ SET ซึ่งมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ SET จำนวน 107 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,070,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน จำนวน 45 คน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท รวมเป็นจำวนเงินทั้งสิ้น 1,295,000 บาท จากนั้น อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิ SET ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดมากว่า 20 ปี จากนั้นผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน ผู้แทนมูลนิธิ SET กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ชมวีดีทัศน์รำลึกถึง Dr.Peter S. Robinson ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ และเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาตามลำดับ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET และทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาที่คุณสมบัติเหมาะสมให้รับทุนการศึกษามูลนิธิ SET ซึ่งมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ SET จำนวน 107 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,070,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องไปจนจบการศึกษา และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน จำนวน 45 คน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท รวมเป็นจำวนเงินทั้งสิ้น 1,295,000 บาท จากนั้น อาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิ SET ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดมากว่า 20 ปี จากนั้นผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน ผู้แทนมูลนิธิ SET กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ชมวีดีทัศน์รำลึกถึง Dr.Peter S. Robinson ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ และเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาตามลำดับ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 20:44 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23