Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:59 น.
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร และนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิกาบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร และนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:59 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23