นายวิฑูร สนธิปักษ์
Mr. Withoon Sonthipak
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชา :
  • ตำแหน่งบริหาร

  • รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 พฤศจิกายน 2559 - 01 พฤศจิกายน 2563
  • รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01 พฤศจิกายน 2555 - 01 พฤศจิกายน 2559