นางสาววิรังรอง แสงอรุณเลิศ
Ms. Wirungrong Sangarunlert
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(เคมี) สาขาวิชา :
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : วท.ด. สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม. (เคมีเทคนิค) สาขาวิชา :
  • ตำแหน่งบริหาร

  • รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 พฤศจิกายน 2559 - 01 พฤศจิกายน 2563