นางสาววันดี ฉวีจันทร์
Ms. Wandee Chaweechan
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(สุขศึกษา) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : ค.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ) สาขาวิชา :