นายวันชัย ตาปัญโญ
Mr. Wanchai Tapanyo
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) หลักสูตร : สาขาวิชา :คณิตศาสตร์
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) หลักสูตร : สาขาวิชา :คณิตศาสตร์และสถิติ
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) หลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) สาขาวิชา :