นายทินพันธุ์ เนตรแพ
Mr. Tinnapan Netpae
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งบริหาร : คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(ชีววิทยา) สาขาวิชา :
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตร : วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชา :
  • ตำแหน่งบริหาร

  • คณบดี สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 กรกฎาคม 2563 - 29 กรกฎาคม 2567