นางสาวธนัชพร พัฒนาธรชัย
Ms. Thanutpon Pattanatornchai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : เคมี สาขาวิชา :
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : สาขาวิชา :