นายทะเนตร อุฤทธิ์
Mr. Thanet Urit
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : Bioprocess Engineering หลักสูตร : วิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชา :
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : Dr.-Ing หลักสูตร : Dr.-Ing(Bioprocess Engineering) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(ชีววิทยาการประมง) สาขาวิชา :