นายสมพร พูลพงษ์
Mr. SOMPHON POONPONG
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ) สาขาวิชา :