นางสาวศศิโสพิต บัวดา
Ms. Sasisophit Buada
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : วท.ด. (คณิตศาสตร์) สาขาวิชา :คณิตศาสตร์
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : วท.ด.(คณิตศาสตร์) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(คณิตศาสตร์) สาขาวิชา :คณิตศาสตร์
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ค.บ.(คณิตศาสตร์) สาขาวิชา :คณิตศาสตร์