นางสาวฤทัยรัตน์ โพธิ
Ms. Rutairat Phothi
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชา :