นายรัตนะ ยศเมธากุล
Mr. Rattana Yotmethakul
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(ชีววิทยา) สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ค.บ.(ชีววิทยา) สาขาวิชา :