นางสาวเพชรัชน์ อ้นโต
Ms. Petcharat Onto
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ค.บ.(พลศึกษา) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : ค.ม.(ส่งเสริมสุขภาพ) สาขาวิชา :