นายปราโมทย์ ดีวันนะ
Mr. PRAMOTE DEEWENNA
ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา :