นางสาวพิมรา ทองแสง
Ms. Pimara Thongseang
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ศษ.บ.(สุขศึกษา) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา) สาขาวิชา :