นายภาสกร วรอาจ
Mr. Phassakorn Worra-arj
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คุณวุฒิ

  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชา :
  • ตำแหน่งบริหาร

  • รองอธิการบดี สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 มิถุนายน 2563 - 14 มิถุนายน 2567
  • ผู้อำนวยการ สังกัดหน่วยงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 01 มกราคม 2561 - 01 มกราคม 2563
  • รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สังกัดหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 มิถุนายน 2556 - 01 มิถุนายน 2559