นายพีรพัฒน์ คำเกิด
Mr. PERAPHAT KAMKIRD
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา :พลังงานทดแทน
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : พลังงานทดแทน สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(ฟิสิกส์) สาขาวิชา :ฟิสิกส์
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(พลังงานทดแทน) สาขาวิชา :พลังงานทดแทน