นายปฏิวิชช์ สาระพิน
Mr. pativit sarapin
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) สาขาวิชา :วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร) สาขาวิชา :