นางสาวปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์
Ms. PANADDA SITTIKETKORN
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์) หลักสูตร : สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) หลักสูตร : สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วท.บ.(ฟิสิกส์) หลักสูตร : ปริญญาวิทยาศษสตรบัณฑิต สาขาวิชา :