นายณัฏฐ์ นุชนารถ
Mr. Nutt Nooshanart
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ

สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา :