นางนิภาพร ภู่ธราภรณ์
Mrs. Nipaporn Kamtan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ

สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณบดี


คุณวุฒิ

  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) สาขาวิชา :