นายกฤษดา ขันกสิกรรม
Mr. Krisda Khankasikam
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สาขาวิชา :
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : วท.ด.(การจัดการความรู้) สาขาวิชา :