นางสาวกรกมล จันทร์เพียร
Ms. Kornkamol Janpian
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ

สังกัดหน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(ชีววิทยา) สาขาวิชา :