นายเอกวิทย์ สิทธิวะ
Mr. Ekkawit Sittiwa
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา :
  • ตำแหน่งบริหาร

  • หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบ สังกัดหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 มิถุนายน 2556 - 19 มิถุนายน 2556