นางสาวดุษฎี คำบุญเรือง
Ms. Dusadee Khambunruang
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ฟิสิกส์) หลักสูตร : สาขาวิชา :ฟิสิกส์
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต หลักสูตร : กศ.บ.(ฟิสิกส์) สาขาวิชา :ฟิสิกส์
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สาขาวิชา :