นายชยันต์ นันทวงศ์
Mr. Chayan Nuntawong
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา :วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตร หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาวิชา :ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชา :วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สาขาวิชา :วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ตำแหน่งบริหาร

  • หัวหน้าสำนักงาน สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 มีนาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2562