นางสาวชนิตร์นันท์ กุลนาพันธ์
Ms. Chanitnun Kulnapan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ

สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณบดี


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(สุขศึกษา) สาขาวิชา :