นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง
Mr. Chaiwat Yimchang
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณวุฒิ

  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ. (ฟิสิกส์) สาขาวิชา :
  • ตำแหน่งบริหาร

  • รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 พฤศจิกายน 2559 - 01 พฤศจิกายน 2563