นายบุญญฤทธิ์ เงินคำ
Mr. Boonyarit Ngeonkam
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา :คณิตศาสตร์