นางสาวอาวีพร ปานทอง
Ms. Aweeporn Panthong
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : วิจัย วัดผล และสถิติ สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ค.บ.(คณิตศาสตร์) สาขาวิชา :คณิตศาสตร์
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(สถิติประยุกต์) สาขาวิชา :สถิติประยุกต์